Im­pres­sum :


Main-Ne­ckar-Ca­pi­tal­Group GmbH

Vol­ta­stra­ße 65

D-60486 Frank­furt am Main

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Ge­schäfts­füh­rer : Man­fred R. Els­ner

Te­le­fon : +49 (0)69 5600 4259

Mail : info@​Main-​Neckar-​CapitalGroup.​com

Re­gis­ter­ge­richt : Amts­ge­richt Frank­furt am Main

Re­gis­ter­num­mer : HRB 96225

Stamm­ka­pi­tal : 25.000 Eu­ro

Steu­er­num­mer : 45 239 07904

Um­satz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gem. § 27a UStG : DE263693947
Gläu­bi­ger ID : DE13ZZ­Z00000739942

Ver­ant­wort­lich für den In­halt gem. § 55 II RStV : Man­fred R. Els­ner, An­schrift wie oben.